Schwarz/Weiß – Black/White

Analog 1974, Spanien, Mamiya rb 67
Analog 1974, Mamiya rb 67